Автоматизиране на задачи с Perl

+4
171
Автоматизиране на задачи с Perl
Автоматизиране на файлови операции

Този скрипт променя разширението на всички .txt файлове в текущата директория на .bak

use File::Copy;

opendir(DIR, '.') || die "Can't open directory: $!";
while (defined(my $file = readdir(DIR))) {
if ($file =~ /\.txt$/) {
my $newfile = $file;
$newfile =~ s/\.txt$/\.bak/;
move($file, $newfile);
}
}
closedir(DIR);


Автоматизиране на системните проверки

Този скрипт извлича използването на диска и отпечатва предупреждение, ако е над 80%

my $disk_usage = `df -h / | tail -1 | awk '{print \$5}'`;
chomp($disk_usage);
if ($disk_usage > 80) {
print "Warning: Disk usage is over 80%: $disk_usage\n";
}


Автоматизиране на наблюдението на регистрационните файлове

Този скрипт непрекъснато проверява системния журнал за редове, съдържащи "error" и ги отпечатва

open(LOG, '/var/log/syslog') || die "Could not open log file: $!";
while(<LOG>) {
if(/error/i) {
print "Error found in log: $_\n";
}
}
close(LOG);


RSS
12:40

Благодаря за представена информация, наистина е полезна за мен. Незнаех че Perl предоставя такива възможности, иначе преди използвах за автоматизация на задачи:  CRONТAB 

https://crontab.guru/

https://cronitor.io/

Зареждане...

Други статии